I. Práva a povinnosti dětí a žáků, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pracovníky školní jídelny - výdejny

1. Práva dětí a žáků

 • stravování ve školní jídelně – výdejně
 • odmítnutí jídla

2. Povinnosti dětí a žáků

 • žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka, boty, oděv a aktovky zůstávají uložené v šatní skříňce žáka
 • v obou jídelnách je v době stravování dětí zajištěný pedagogický dozor
 • všechny součásti oběda jsou na talíře servírovány pracovnicemi jídelny, polévku a veškeré přílohy může žák na požádání dostat formou přídavku, nápoj si strávník nalévá sám v neomezeném množství, připravené kompoty a saláty jsou na vyhrazeném místě a strávníci si je berou sami
 • po konzumaci oběda odevzdá strávník tácek do stojanu na použité nádobí
 • mimořádný úklid jídelny během výdeje (rozbité nádobí, rozlitý nápoj apod.) zajišťuje pracovnice jídelny
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, je zajištěn klid pro stravování vč. pravidel stolování a chování
 • technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo účetní ve školní jídelně
 • problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny
 • úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu“, pokyny vedoucí ŠJ a dozírajícího pedagoga
 • do jídelen mezi žáky je vstupování cizích dospělých osob přísně zakázán
 • strávníci berou na vědomí tento Vnitřní řád a seznámení potvrdí na přihlášce ke stravování
 • na obou jídelnách je zajištěno dostatečné větrání a osvětlení

II. Provoz a vnitřní režim školy

1. Organizace provozu stravování

Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování v písemné podobě nebo elektronicky nawww.zsdemlova.cz, oddíl školní jídelna. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku nebo podepíší přihlášku v písemné podobě, souhlasí s podmínkami Vnitřního řádu školní jídelny - výdejny. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky nebo do odhlášení ze stravování.

Výdej obědů je prováděn ve dvou jídelnách od 11.40 do 13.50 hod.
V jídelně I. se stravují žáci a zaměstnanci školy po celou dobu výdeje.
Jídelna II. je od 11.40 do 12.30 hod. vyhrazena ke stravování cizích strávníků a k výdeji oběda pro nemocné děti do jídlonosičů.
od 12.30 do 13.50 hod. slouží k výdeji pro žáky a zaměstnance školy.
Úřední hodiny ve školní jídelně jsou od 11.40 do 13.50 hod.
Úřední hodiny v době hlavních prázdnin jsou v posledním srpnovém týdnu v době od 8.00 do 15.00 hodin.

2. Doplňková činnost

Je povolena zřizovatelem školy ve Zřizovací listině z 22.9.2009, čl. VIII. – Okruhy doplňkové činnosti. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu. V rámci této činnosti vaříme obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným cizím osobám). Tyto jsou připravovány ve stejné finanční normě na potraviny a hmotnostní kategorie jako pro žáky od 15 let a více, studenty středních škol a zaměstnance základních škol.
Škola má vypracovanou samostatnou "Směrnici pro doplňkovou činnost".

3. Způsob placení obědů

Na začátku školního roku jsou všichni strávníci prokazatelně seznámeni s cenou oběda pro jednotlivé kategorie (žákovské knížky, webové stránky, nástěnka ve školní jídelně).

3.1. Placení bezhotovostně z bankovních účtů u peněžních ústavů a osobního účtu České spořitelny

Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy předem zálohově k 20. předchozího měsíce (tj. 20. srpna se stravné platí na měsíc září). Tato forma úhrady se provádí na základě povolení k inkasu v jednotlivých peněžních ústavech. Číslo svého účtu uvádí strávník ve vyplněné přihlášce ke stravování. Přeplatky za stravné se zúčtují k 20. dni v měsíci a odečítají se z platby na měsíc příští.

3.2. Výjimečně placení poštovními poukázkami

Platby poštovními poukázkami jsou zálohové a platí se předem podle plánovaného počtu stravovacích dnů. Přeplatky za stravné se zúčtují k 20. dni v měsíci a odečítají se z platby na měsíc příští. Datum úhrady zadejte tak, aby platba byla nejpozději 22. dne v měsíci již připsána na účet školní jídelny. Systém automaticky hlídá, zda má strávník dostatečné zálohové finanční krytí. Pokud nebude platba připsána na účet, dojde k zablokování možnosti objednávky obědů.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování v souladu s § 35 odst.1 d) zákona 561/2004 Sb. a vzniklý dluh bude vymáhán soudní cestou.

3.3. Placení fakturací

Placení fakturací probíhá na základě předem podepsaných smluv.

4. Bezkontaktní elektronický čip

K evidenci slouží strávníkovi bezkontaktní elektronický čip, který si zakoupí za 120,-Kč při přihlášení ke stravování. Čip slouží strávníkovi po celou dobu stravování (žákům po celou dobu školní docházky). Bude-li čip nepoškozen a v dobrém stavu bude ho školní jídelna od strávníka za 120,-Kč vykupovat zpět. Záloha za vrácený a nepoškozený čip bude zúčtována nejpozději do třech měsíců po ukončení stravování. Poškozený čip nebude vykoupen.

Čipy jsou nepřenosné a slouží vždy jen jednomu strávníkovi. Čipy zůstávají strávníkům i během prázdnin. Doporučujeme čipy přes prázdniny dobře uschovat a neztratit, budou všem sloužit i v příštím školním roce. Vycházející žáci devátých tříd, žáci přestupující na jinou školu a strávníci ukončující stravování, odevzdají čip na jídelně, popř. výdejně.

V případě ztráty lze zakoupit čip nový. Každou ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit ve školní jídelně. Staré číslo se zablokuje v evidenci a při načtení v terminálu bude identifikováno jako neznámé. Tak jsou také strávníci chráněni před zneužitím čipu v případě ztráty.

Strávníci využívají objednací box s dotykovou obrazovkou s funkcí tzv. „elektronické stravenkářky“. Na ŠJ je nainstalován objednací box TSD Wall Touchscreen bezkontaktní s úpravou pro tisk stravenek. Elektronická stravenkářka umožňuje strávníkům, kteří si zapomněli svůj čip, vytisknout si samostatně na objednacím boxu náhradní stravenku ve stravenkárně v čase od 11.40 do 13.50 hodin. Tento box slouží zároveň pro odhlašování a přihlašování obědů.

5. Vymáhání a likvidace dlužných částek za stravné

Jedná se o případy, kdy nejsou uhrazena povolená inkasa stravného z bankovních účtů a o výjimečné případy, kdy nejsou uhrazeny složenky.

Postup opatření:
1. Strávník (zákonný zástupce) bude neprodleně o této skutečnosti informován přímo, mailem, telefonicky nebo prostřednictvím třídního učitele. Zároveň bude domluven způsob a lhůta úhrady.
2. Pokud nebude provedena úhrada podle domluvy, bude strávník (zákonný zástupce) vyzván ředitelkou školy k úhradě doporučeným dopisem.
3. Po neakceptování písemné výzvy ředitelka školy rozhodne o dalším postupu:

 • Do dlužné částky 1000,- Kč uplatní oprávnění ze Zřizovací listiny č.j. 12/2002/ZL, článek VII., odst. 20.
 • Nad dlužnou částku 1000,-Kč postoupí organizace záležitost škodní a likvidační komisi RMO.

6. Vyúčtování stravného na konci školního roku

Vyúčtování stravného na konci školního roku ( za měsíc červen) nebo při ukončení stravování bude provedeno u každého strávníka s těmito možnostmi:

1. Přeplatek se ponechá pro příští školní rok (stávající strávníci).
2. Strávníkům, kteří definitivně končí stravování, bude jejich přeplatek vrácen přímo na účet, z kterého bylo stravné hrazeno.

7. Odhlášení a přihlášení oběda se provádí

1. Ve školní jídelně u objednacího terminálu ( provozní doba terminálu 11.40 - 13.50 hodin )
2. Internetem - po odevzdání vyplněné internetové přihlášky.

Pro využívání tohoto způsobu odhlašování je třeba, aby si každý zvolil své uživatelské jméno a heslo a tyto údaje oznámil školní jídelně. Pak si může odhlašovat, případně zpět přihlašovat obědy z domu internetem. Číslo našeho zařízení: 0576

3. Výjimečně telefonicky na číslo ŠJ: 585 223 067.

Odhlášení se provádí do 10.30 hod. vždy nejméně 1 pracovní den předem, to je 24 hodin předem (pro pondělní odhlašování platí termín pátek do 10.30 hod.) s výjimkou ukončení provozu ŠJ před hlavními prázdninami, kdy z provozních důvodů si musí strávnici odhlásit oběd nejpozději 3 pracovní dny před ukončením školního roku. Ředitelé stravujících se škol budou upozorněni v předstihu samostatným dopisem s konkrétním datem poslední odhlášky.

Kroky pro odhlášení internetem: www.strava.cz => Přihlášení =>zadat číslo zařízení 0576 => zadat uživatele a heslo =>přihlásit => objednávky => provést požadovanou změnu ( odhlášení nebo přihlášení ) =>odeslat => konečné odhlášení uživatele z aplikace.

Důležité upozornění: Internetem lze odhlašovat stravu nejdéle 30 dní dopředu. Pro delší odhlášení nebo úplné odhlášení ze stravování vždy kontaktujte jídelnu.

Stávající strávníci, kteří si stravování nezruší a neodhlásí se, budou na nový školní rok automaticky přihlášení.

Hromadné odhlášky – Žáci ZŠ a všichni další přihlášení strávníci jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené MŠMT. Dále jsou žáci odhlašováni hromadně na akce školy, lyžařské kurzy, výlety, soutěže atd. po oznámení školou do školní jídelny alespoň 5 dní předem (viz smlouva o zajištění stravování).

O prázdninách a volných dnech probíhají ve školní jídelně sanitární práce dle Sanitačního řádu. Vaří se ve zcela výjimečných a odůvodnitelných případech.

8. Stravování žáků v době nemoci

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit- viz Školský zákon 561/2004 Sb. § 119.

Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech /nesmí se však jednat o infekční nemoc/, bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i plné náklady na přípravu oběda. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování § 4 odst. 9 zabezpečuje škola stravování pro žáky pouze ve dnech jejich pobytu ve škole.

9. Stravování studentů - maturantů v době „svatého týdne “ a po složení maturitní zkoušky

Podle § 79 zákona č. 561/2004 (školský zákon) se studenti neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy před zahájením profilové části maturitní zkoušky. Podle školského zákona se neúčastní vyučování a tedy nemají důvod pobývat ve škole a ztrácejí nárok na poskytnutí školního stravování.

Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, podle § 81 zákona č.561/2004 Sb.

Studenti se mohou stravovat ve „ svatém týdnu “ i po složení maturitní zkoušky, ale za úplatu jako cizí strávníci.

10. Dietní stravování s omezením lepku

Od 1. 9. 2017 vstoupila v platnost vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů částka 76 Sbírky zákonů. Novela mění podmínky poskytování dietního stravování.

Naše školní jídelna zajišťuje vaření diety s omezením lepku pro děti, žáky a studenty, a to od 1. 10. 2015 na základě sepsané „Dohody o dietním stravování s omezením lepku“. Podrobné instrukce jsou pro každého strávníka rozepsané ve výše uvedené „Dohodě.“ Dietní stravování poskytujeme také zaměstnancům školy. Dietní stravování je realizováno ve spolupráci s nutriční terapeutkou. Dietní strava je připravována proškoleným pracovníkem v oblasti dietního stravování. Odborný konzultant pro dietní stravování ve školní jídelně je nutriční terapeut, se kterým je uzavřena Dohoda o provedení práce.

11. Školní stravování dětí cizinců podle zákona č. 343/2007 Sb.

Školní stravování bude dětem těchto občanů poskytováno za stejných finančních podmínek jako dětem českých občanů.

12. Stravování zaměstnanců

V době omluvené nepřítomnosti v práci ( PN, OČR, ŘD, MD) nemá zaměstnanec nárok na oběd za sníženou úhradu, ani první den nepřítomnosti (platí jako cizí strávník) Zákon č. 262/2006 Sb. §236 – zaměstnavatel musí umožnit zaměstnancům stravování. Zaměstnanec se nemusí povinně stravovat. Stravování zaměstnanců ve školní jídelně umožňuje § 119 školského zákona.

13. Organizace výdeje oběda

Vydaný pokrm je určený k okamžité – přímé spotřebě.

Skutečná váha hotových jídel – informace dle § 9 a odst. 1 písm. c) Zákona č. 110/1997 Sb. - je k nahlédnutí na každé výdejně.

Školní jídelna uvádí na jídelních lístcích alergeny přítomné ve stravě od 13.12.2014.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny zabránit výskytu šikany, kyberšikany, vandalismu, rasismu a kriminality. Děti, žáci a ostatní osoby, zjistí-li jakýkoliv výskyt šikany, vandalismu, rasismu a kriminality, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce nebo vedení školy.

b) Dítě nebo žák, který se stal obětí šikany, kyberšikany, rasismu, brutality, vandalismu nebo jiného násilného či ponižujícího jednání, má právo tuto skutečnost oznámit kterémukoli zaměstnanci školy a na základě toho má právo na okamžitou ochranu a pomoc.

c) BOZP – pravidla pro dohled, úklid a pořádek, pravidla pro stolování a chování, osvětlení, větrání, odnos použitého nádobí a řešení úrazů, vstup nepovolaných osob – viz bod I. práva a povinnosti dětí a žáků.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 • bez vědomí personálu jídelny není dovoleno odnášet z jídelny sklenice, příbory a nádobí mimo jídelnu
 • nepoškozují jídelní nádoby ani příbory
 • všichni strávníci zacházejí s vybavením školní jídelny – výdejny šetrně, ohleduplně a chrání ho před poškozením
 • při úmyslném poškození majetku školní jídelny – výdejny dítětem nebo žákem bude zákonný zástupce vyzván k jednání o náhradě způsobené škody.

V. Postupy v případě covidu

Školní jídelna dodržuje v rámci hygienických předpisů v souvislosti s uvolňováním opatření s výskytem COVID 19:

1) Před stravovací místnost umístit dezinfekci rukou, dodržet návod na použití – koncentrace a dobu expozice, aby byla dezinfekce účinná a plně virucidní účinek
2) Dodržet dočasné podmínky počtu strávníků a jejich rozestupů
3) Omezit nabízený sortiment na jedno kompletní menu
4) Vyloučit křížení vstupu zaměstnanců jídelny do provozovny s ostatními zaměstnanci školy.
5) V technologických skupinách příručky HACCP v kroku příjem zboží zamezit vstupu všech dodavatelů do prostoru stravovacího provozu. Přepravní obaly dle možností ihned vrátit, využít přeskladnění do vlastních obalů.
6) V kroku skladování zboží dodané v originál kartonových obalech, pokud budou otevřeny a odebráno zboží, karton-obal bude odstraněn ze skladu.
7) V kroku výdej pokrmů

 • pracovnice jídelny vydávají obědy za ochrannou stěnou z plexiskla
 • dodržet mimořádné pracovní pomůcky- rouška, brýle, štít, jednorázové rukavice a zástěry
 • na nezbytně nutnou dobu zrušit samoobslužný výdej ( příbory, saláty, kompoty, moučníky, ovoce, zelenina, nápoje), odběr stravy z nabízených míst
 • dohlížet na rozestupy při odběru stravy
 • závodní stravování časově oddělit od výdeje pro žáky, příbor vydávat z výdejního okénka
 • výdej pro cizí strávníky provádět pouze časově odděleno

8) Provedena úpravasanitačního řádu dle místních podmínek jednotlivých provozů, zvláštní pozornost je nutné věnovat dezinfekčním postupům s dodržením virucidního účinku působení a pravidelné střídání dezinfekčních prostředků.
9) Provedena mimořádná školení všech zaměstnanců, pracovní odpovědnosti a rozdělení jednotlivých kompetencí v rámci kolektivu - zápis doložit.

 

Č.j.: ZŠMŠDE/467/2022
Platnost od: 1. 6. 2022
Zpracovala: Ivana Smolková, vedoucí ŠJ
Schválila: RNDr. Anna Dobrovolná, ředitelka školy